Kronik Adenotonsillitli Olgularda Chlamydia pneumoniae’nin Çeşitli Yöntemlerle Araştırılması

  • Özlem GENÇ
  • Devran GERÇEKER
  • Fikret ŞAHİN
  • Mustafa Rahmi SAATÇİ
  • Zahide ÇİLER TEZCANER
  • Serpil DİZBAY SAK
  • Sibel ÖZTÜRK
Keywords: Chlamydia pneumoniae, Kronik adenotonsillit, Polimeraz zincir reaksiyonu, İmmunohistokimya

Abstract

Chlamydia pneumoniae sıklıkla atipik pnömoni, farenjit, bronşit, pürülan sinüzit ve seröz otitis media gibi solunum sistemi infeksiyonlarının etkenidir. Bu çalışmanın amacı; kronik adenotonsillitli vakalarda tonsil/adenoid dokuda ve boğaz sürüntü örneklerinde C.pneumoniae’nın varlığının araştırılmasıdır. Çalışmaya 51 hasta ve kontrol grubu olarak 50 sağlıklı kişi dahil edilmiştir. 51 hastadan 35 tonsil, 19 adenoid olmak üzere toplam 54 doku örneği ve her hastadan 2 boğaz sürüntüsü alınmıştır. Kontrol grubundan da iki boğaz sürüntüsü alınmıştır. Boğaz sürüntü örneklerinden rutin bakteriyolojik incelemeler yapılmıştır. Doku örnekleri ve swab örneklerinde bakterinin PstI fragmanına ve 16S rRNA kısmına spesifik primerler ile polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile C.pneumoniae DNA’sı araştırılmıştır. Hastalardan alınan doku örnekleri %10 formalinle fikse edilip, parafin ile dondurulduktan sonra 4 μm’lik kesitler alınmış ve tür-spesifik monoklonal antikor kullanılarak immunohistokimyasal (IHC) boyama yapılmıştır.13 hastanın ve 2 kontrol olgusunun boğaz kültüründe en fazla Staphylococcus aureus olmak üzere patojen mikroorganizma üremesi tespit edilmiştir. Hasta grubunda 2 adenoid dokuda ve 2 boğaz sürüntüsünde olmak üzere toplam 4 örnekte C.pneumoniae DNA’sı tespit edilmiştir. Kontrol grubunun boğaz sürüntü örneklerinde C.pneumoniae DNA’sı saptanamamıştır. IHC yönteminde, PZR ile C.pneumoniae DNA’sı tespit edilen adenoid dokulardan sadece 1’inde C.pneumoniae antijenleri saptanmıştır. Fisher–Exact testi kullanılarak yapılan istatistiksel değerlendirmede; hasta ve kontrol grubunda boğaz sürüntü örneklerinin PZR sonuçları karşılaştırılmış ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,27). Bu çalışmada kronik adenotonsillit ile C.pneumoniae arasında direkt bir ilişki bulunmamıştır. C.pneumoniae ve kronik adenotonsillit arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla çok sayıda hasta ile sağlıklı kişinin dahiledildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.

Published
2019-07-11
Section
Articles