Ev Pansiyonculuğunun Kırsal Turizme Katkısı: Datça Örneği

  • Kadir Baysal Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Özge Alkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Serap Ok
Keywords: Turizm, Datça, Kırsal Turizm, Ev Pansiyonculuğu

Abstract

Özet

Kırsal turizm doğal ve kültürel mirasımızın korunmasında ve tanıtımında sağladığı olumlu etkilerinin yanında, var olan turizm türlerinin tamamlayıcısı ya da alternatifi olmuştur. Kırsal turizmin olumlu yönlerini keşfeden girişimciler, bölgedeki mevcut alternatif kaynakları kullanarak bölgenin yerel ekonomisinin kalkınmasına ve kırsal turizme yönelik ürünlerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadırlar. Konaklama sektöründe de girişimci kişiler tarafından alternatif kaynaklar oluşturulmuştur. Bölgede bulunan mevcut konaklama tesislerinin talebi karşılayamaması sonucu yöre halkının evlerini pansiyona dönüştürmesi ev pansiyonculuğu modelini ortaya çıkarmıştır. Bunun devamında gelen turistler tekrar geri dönmek zorunda kalmamış ve tatilini gerçekleştirebilmiş kırsal turizm ürünlerinden faydalanarak kırsal turizme birçok katkı sağlamıştır. Bu çalışmada Datça da ikamet eden ve evlerini Datça’yı ziyaret eden turistlere kiralayan kişiler ile görüşülmüş yöre ekonomisine ve kırsal turizme olan katkıları araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup, ev pansiyonculuğu yapan 15 kişiyle yüz yüze görüşülmüştür. Araştırma verileri görüşme yöntemlerinden yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla elde edilmiştir. Bunun temel sebebi konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşma çabasıdır. Elde edilen görüşmeden çıkan sonuçlara göre; ev pansiyonculuğunun kırsal turizme birçok yönden etkisinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Datça, Kırsal Turizm, Ev Pansiyonculuğu

 Abstract

In addition to the positive effects on the protection and promotion of our natural and cultural heritage, the rural tourism has become a supplement or an alternative to the existing tourism types. Entrepreneurs, who have discovered the positive aspects of rural tourism, contribute to the development of local economy of the region and the sustainability of rural tourism products by using alternative resources available in that region. In the accommodation sector, alternative sources have been created by entrepreneurs. Due to the inability of the existing accommodation facilities in the region to meet the demand, transforming the houses of the local people into a boarding house has revealed the model of house boarding. Thereafter, tourists did not have to go back, they were able to perform their vacation and they contributed to rural tourism by making use of rural tourism products. In this study, people who live in Datça that rent their houses to tourists visiting Datça were interviewed and the contribution of house boarding to the local economy and the rural tourism was investigated. Qualitative research method was preferred in the study and face to face interview has been performed with 10 people who perform house pensioning. Research data were obtained through semi-structured questions interview method. The main reason for the selection of this method is the effort to reach detailed information about the issue. According to the results of the interviews performed, it has been found that house boarding has effect on rural tourism in many ways.

Keywords: Tourism, Datça, Rural Tourism, House Pensioning

Published
2019-12-14
Section
Articles