LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İŞE KARŞI TUTUMLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  • Haluk Tanrıverdi
  • Alp Serkan Öner
Keywords: İşe Karşı Tutum, Örgütsel Bağlılık, Kişilik Özellikleri, Lojistik Sektörü, Çalışanlar

Abstract

Bu araştırma lojistik çalışanlarının kişilik özelliklerini tespit etmek, işe karşı tutum ve örgütsel bağlılık
düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın hedefi; lojistik sektörü çalışanlarının kişilik
özelliklerini tespit etmek, işe karşı tutumlarını ve örgütsel bağlılık düzeylerini incelemektir. Bu çalışma lojistik
sektöründe farklı yönetim düzeyinde çalışan iş görenleri (işçi, memur, şef) saptamaktadır. Araştırmada çalışanların
kişilik özelliklerini iyileştirmek, örgütsel bağlılıklarını arttırmak ve işe karşı tutum davranışlarını geliştirmek
hedeflenmiştir.
Bu amaçla hava, kara, deniz sektöründe yer alan THY Teknik, Pegasus, DHL, Arkas vd. lojistik
firmalarında çalışan toplam 400 lojistik çalışanı üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya katılanlar
kolayda örneklem yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmaya katılanlara dört bölümlü anket uygulaması yapılmıştır.
Anketin birinci bölümü ankete katılanların demografik bilgilerini içermektedir. Diğer bölümlerde ise kişilik
özelliklerinin, örgütsel bağlılık ile işe karşı tutum davranışlarını ölçen soru envanterinden oluşmaktadır.
Araştırmada veri analizinde SPSS 2.1.0 sisteminden faydalanılmıştır. Bulguların analizinde faktör
analizi, genel açıklayıcı frekans analizleri değişkenler arası ilişkileri gözlemlemede korelasyon ve regresyon
analizleri yapılmıştır. Ayrıca grup ortalamaları arasında farkları gözlemlemek için grup ortalamaları farklar testleri
yapılmıştır.
Araştırma sonucunda kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık ve işe karşı tutum arasında anlamlı ilişkiler
olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada kişilik özelliklerinin, örgütsel bağlılık ve işe karşı tutuma göre açıklayıcı
gücü olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Lojistik çalışanlarının olumlu kişilik özelliklerini geliştirdikleri
taktirde; kurumlarda çalışan personelin örgütsel bağlılık düzeyleri ve işe karşı tutum düzeylerinde iyileştirmeler
ortaya çıkabilecektir. Böylece çalışanların kuruma bağlılık duygusu artırılarak olumlu işe karşı tutumlarının
geliştirilebileceği söylenebilir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-11-14
Section
Articles