İKTISADI İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ MOTIVASYONU DÜZEYLERININ BELIRLENMESI “Kocaeli Üniversitesi Örneği”

  • Öznur Gökkay
  • Barış Demir
  • Ömer Güngör
  • İsmail Kılıçaslan
Keywords: İş Motivasyonu, Üniversite, İktisadi İşletme

Abstract

İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek için üretim ve hizmetin kalitesinde geniş etkisi bulunan
çalışanların yüksek düzeyde verimli ve üretken olmasını beklemektedir.Bu noktada işletmeler için
çalışanların motivasyon düzeyleri önemli bir sorundur. Bu araştırmanın amacı iktisadi işletme
çalışanlarının iş motivasyonu düzeylerinin belirlenmesidir. İlişkisel tarama modeli bağlamında yürütülen çalışmada araştırma grubu, Kocaeli Üniversitesi iktisadi işletmesinin 145 çalışanından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Türkçe uyarlaması Çivilidağ& Şekercioğlu tarafından yapılan likert tipi 18 maddeden oluşan çok boyutlu iş motivasyonu ölçeği (ÇBİMÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların iş motivasyon düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles