Marka İnovatifliği, Algılanan Kalite ve Marka Sadakati Arasındaki İlişki

  • Emre Şahin Dölarslan
Keywords: Marka, İnovasyon, Marka inovatifliği, Algılanan kalite, Marka sadakati

Abstract

İnovatiflik büyümeye ve karlılığa yol açması nedeniyle firmalar için sürdürülebilir rekabet avantajı
geliştirmektedir. Literatürde inovatiflik, ürün ve firma düzeyinde yoğun bir şekilde ele alınmasına rağmen, marka düzeyinde çok sayıda araştırma bulunmamaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, algılanan marka inovatifliği, algılanan kalite ve marka sadakati arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaca yönelik olarak bir araştırma modeli geliştirilmiş ve test edilmiştir. Çalışma kapsamında, 364 üniversite öğrencisi üzerinde yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Araştırıma modelinin yapı güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve model, yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Çalışma sonuçları, algılanan marka inovatifliğinin ve kalitenin, marka sadakatinin önemli öncülleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çalışmanın bulguları, tüm kavramlar beraberce değerlendirildiğinde, marka yenilikçiliği ile marka sadakati arasındaki ilişkinin
dolaylı olduğunu da göstermektedir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles